РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „ПОЖЕЛАЙ СИ НЕЩО” („Промоцията ”) се организира и провежда от „Дорадо 1” ЕООД, ЕИК 201476584, с адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 103 („Организатор на Промоцията”). С публикуването на снимка на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg участниците в Промоцията се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.wishlist.mallofsofia.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall of Sofia („Мол София ”), находящ се в гр. София, Република България, бул. „Ал. Стамболийски” № 101-103, и на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията включва 4 (четири) отделни промоционални периода (поотделно наричани по-нататък „Промоционален Период”, а заедно наричани по-нататък „Промоционални Периоди”), както следва:

 1. от 10.00 часа на 02 октомври 2017 г. до 21.00 часа на 08 октомври 2017 г. („Първи Промоционален Период”);
 2. от 10.00 часа на 09 октомври 2017 г. до 21.00 часа на 15 октомври 2017 г. („Втори Промоционален Период”);
 3. от 10.00 часа на 16 октомври 2017 г. до 21.00 часа на 22 октомври 2017 г. („Трети Промоционален Период”); и
 4. от 10.00 часа на 23 октомври 2017 г. до 21.00 часа на 29 октомври 2017 г. („Четвърти Промоционален Период”).

Всеки един от Промоционалните Периоди ще приключва с обявяването на победители за дадения Промоционален Период.

Физическите лица имат право да се включват с участие във всеки един от Промоционалните Периоди, но даденото участие касае единствено Промоционалия Период, в рамките на който лицето се е включило да участва.

Участието на физическото лице в даден Промоционален Период приключва с изтичането на срока на Промоционалния Периода и обявяването на победителите за дадения Промоционален Период.

След приключването на даден Промоционален Период, участието на физическото лице не продължава автоматично в следващи Промоционални Периоди.

След края на срока на Промоцията (21.00 часа на 29 октомври 2017 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол София, на „М.О.С. Мениджмънт” ООД и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол София; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Промоцията се състои от 4 (четири) самостоятелни Промоционални Периода, посочени в Раздел 3 по-горе. След приключване на всеки Промоционален Период ще бъдат определяни 3 (трима) спечелили Участници в дадения Промоционален Период.
 2. Право на участие във всеки един от Промоционалните Периоди има всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през Промоционален Период е направило снимка на продаван в участващ в Промоцията търговски обект в Мол София моден артикул (например: дрехи, обувки, чанти, бижута и други модни аксесоари, но не телефони, таблети, компютри и друга техника) на стойност до 200 (двеста) лева, с включено ДДС; регистрирало се е на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg и е публикувало направената от него снимка на същата интернет страница (www.wishlist.mallofsofia.bg).
 3. Участващи в Промоцията търговски обекти : в Промоцията участват всички търговски обекти в Мол София, с изключение на следните търговски обекти: кино комплекс Синема Сити, Юзит Калърс, Мтел, Тавекс, Близу, Теленор, Виваком, Техномаркет, ДСК и Първа Инвестиционна Банка.
 4. На публикуваната снимка трябва да бъде представен модния артикул. Ако на снимката присъстват трети лица, Участникът, публикувал снимката, носи единствен и изцяло отговорността за осигуряване съгласията на тези трети лица снимките им да бъдат публикувани на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg и публикувани и разпространявани в социалните мрежи и в Интернет като цяло.
 5. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че е наясно, че за публикуването на снимка на трето лице на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg , в социалните мрежи и в Интернет като цяло е необходимо съгласието на това трето лице снимката му да бъде публикувана и по друг начин разпространявана в публичното пространство и поема задължение и носи единствен и изцяло пълна отговорност да получи съгласието на третото лице, чиято снимка публикува на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg , в социалните мрежи и в Интернет като цяло, снимката му да бъде публикувана на посочените интернет страници и разпространявана по посочения начин.
 6. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че публикуваната от него снимка на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg е направена лично от него в търговски обект в Мол София и че няма претенции на трети лица във връзка с авторството и използването на тази снимка.
 7. Организаторът на Промоцията си запазва правото да не одобри публикацията или да изтрие вече публикувана на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg снимка, ако по своя преценка реши, че съдържанието й противоречи или нарушава настоящите Официални Правила, законова разпоредба, права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Организатора на Промоцията, Мол София, неговите собственици, наематели или посетителите.
 8. Всеки Участник има право веднъж на ден да гласува за публикуваната от него снимка на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg . Всеки участник може да споделя снимката неограничен брой пъти, но само първото споделяне на снимката за деня носи точка.
 9. Всяко едно трето лице, различно от Участника, има право да гласува само веднъж на ден за публикувана на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg снимка в социалната мрежа Фейсбук. Всеки потребител може да споделя снимката неограничен брой пъти, но само първото споделяне на снимката за деня носи точка.
  (1) В случай, че Организаторите имат съмнения относно достоверността на гласуванията (например много гласувания от един IP адрес, много гласувания за кратък период от време, фалшиви Facebook профили и други), същите са в правото си да декласират въпросния участник като го уведомят предварително по email за решението си.
  (2) В случай, че Организаторите имат съмнения относно достоверността на гласуванията, същите са в правото си да спрат достъпа до уебсайта от IP адреса, от който са извършвани гласуванията.
  (3) В случаи по алинея (1), декласираният участник има право да представи материали, които да докажат валидността на гласуванията за него в писмен вид и по email. В такива случай Организаторът приема да разгледа доказателствата и ако прецени, че са достоверни - да преразгледа решението си в ползва на декласирания участник.
 10. С публикуването на снимка през даден Промоционален Период, Участникът участва в Промоцията единствено за дадения Промоционален Период.
 11. През срока на дадения Промоционален Период публикуваните на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg снимки събират гласове. Гласуването за дадена снимка приключва с изтичането на срока на Промоционалния Период, по време на който снимката е публикувана.
 12. Всеки Промоционален Период приключва с обявяването на 3 (трима) спечелили Участници. Участникът, публикувал снимката, събрала най-много гласове през дадения Промоционален Период, печели голямата награда, а именно – изобразения на снимката моден артикул. Снимката, класирана на второ място по брой събрани гласове за дадения Промоционален Период, печели награда паричен ваучер на стойност 50 (петдесет) лева. Снимката, класирана на трето място по брой събрани гласове за дадения Промоционален Период, печели награда паричен ваучер на стойност 30 (тридесет) лева.
 13. Имената на спечелилите Участници от Първия Промоционален Период ще бъдат обявени от Организатора на Промоцията на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg на 09 октомври 2017 г. Спечелилите Участници следва да се явят до 18.00 часа на 13 октомври 2017 г. в Мол София за получаване на спечелените от тях награди, в противен случай губят правото си да получат спечелените награди и същите няма да им бъдат предоставени.
 14. Имената на спечелилите Участници от Втория Промоционален Период ще бъдат обявени от Организатора на Промоцията на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg на 16 октомври 2017 г. Спечелилите Участници следва да се явят до 18.00 часа на 20 октомври 2017 г. в Мол София за получаване на спечелените от тях награди, в противен случай губят правото си да получат спечелените награди и същите няма да им бъдат предоставени.
 15. Имената на спечелилите Участници от Третия Промоционален Период ще бъдат обявени от Организатора на Промоцията на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg на 23 октомври 2017 г. Спечелилите Участници следва да се явят до 18.00 часа на 27 октомври 2017 г. в Мол София за получаване на спечелените от тях награди, в противен случай губят правото си да получат спечелените награди и същите няма да им бъдат предоставени.
 16. Имената на спечелилите Участници от Четвъртия Промоционален Период ще бъдат обявени от Организатора на Промоцията на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg на 30 октомври 2017 г. Спечелилите Участници следва да се явят до 18.00 часа на 03 ноември 2017 г. в Мол София за получаване на спечелените от тях награди, в противен случай губят правото си да получат спечелените награди и същите няма да им бъдат предоставени.
 17. Всяко физическо лице има право да участва във всеки един от Промоционалните Периоди със същата или с различна снимка.
 18. Включването за участие в нов Промоционален Период се осъществява с нова публикация на снимка на интернет страницата www.wishlist.mallofsofia.bg , като не е необходима нова регистрация на Участника, а събирането на гласове за публикуваната снимка започва наново (от 0 брой гласове).
 19. Едно физическо лице има право само на едно участие с една снимка за даден Промоционален Период.
 20. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 21. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.
 22. Спечелилите Участници следва да подпишата приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи получаването на наградите от Организатора на Промоцията. Ако спечелилият Участник не поиска в срок предоставяне на спечелената от него награда или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената от него награда.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са общо 12 (дванадесет) броя, като за всеки един Промоционален Период ще бъдат раздавани по 3 (три) награди както следва:

 1. Първа награда (за снимката, която в рамките на даден Промоционален Период е събрала най-много гласове) - изобразения на спечелилата в дадения Промоционален Период снимка моден артикул;
 2. Втора награда (за снимката, която за даден Промоционален Период е на второ място по брой събрани гласове) - паричен ваучер на стойност 50 (петдесет) лева; и
 3. Трета награда (за снимката, която за даден Промоционален Период е на трето място по брой събрани гласове) - паричен ваучер на стойност 30 (тридесет) лева.

Участник, спечелил първата награда, има право да получи единствено конкретния моден артикул, изобразен на спечелилата снимка, при условие, че стойността на този моден артикул не надвишава 200 (двеста) лева.

Паричните ваучери представляват специални подаръчни пакети, наречени GiftCard, които са валидни според условията на издаване на самите карти GiftCard от финансовата институция, която ги издава. Ваучерите могат да бъда използвани единствено в търговските обекти с ПОС терминал в Мол София. След изтичането на валидността на картите GiftCard търговските обекти в Мол София няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представена карта GiftCard.

Паричният ваучер дава право на приносителя му да получи от всеки търговски обекти с ПОС терминал в Мол София, стока или услуга по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект, като при избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на паричния ваучер, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на паричния ваучер доплаща разликата в търговския обект. При използването на паричен ваучер стойността на избраната от спечелилия Участник стока или услуга се заплаща чрез паричния ваучер.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Спечелилият Участници следва да се яви лично в сроковете, посочени в Раздел 5, в Мол София, за получаване на наградата си от Организатора на Промоцията. Награда, потърсена след този срок, няма да бъде предоставяна.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини независещи от Организатора (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, други) или спечелилият не се яви лично в Мол София в указания срок за получаване на наградата, или се яви, но се откаже от правото да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се за получаване на наградата Участници в Промоцията.

При получаване на наградата спечелилите Участници следва да представят лична карта или паспорт за доказване на самоличността си и да подпишат приемо-предавателни протоколи.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, и е предоставил валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта).

Всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху снимките и наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Търговските обекти в Мол София не са длъжни да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници, предявили претенциите си след изтичането на сроковете, предвидени за това.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и/или услугите, получени от спечелил Участник от търговските обект в Мол София срещу представени ваучери, нито за качеството и характеристиките на предметните награди.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при предсрочно прекратяване на Промоцията поради изчерпване на наградите.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).

Организаторът запазва правото си да съхранява лични данни на потребителите и да ги използва в бъдеще с цел изпращане на рекламни бюлетини и съобщения.

РАЗДЕЛ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 13. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни (включително снимки) доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това. Участниците носят отговорност за осигуряване получаването на горните съгласия за предоставяне, обработване и публично разгласяване на лични данни (включително снимки) от страна на третите лица, чиито лични данни (включително снимки) Участниците предоставят/публикуват във връзка с участието си в Промоцията.